ردیف کد نام پیشه و عنوان وضعیت جسمی ملیت رشته و تخصص تاریخ ثبت در بانک
141 cb-10264  قایل زاده، باقی  شاعر  نابینا  افغانستانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
142 cb-10265  کاتب دروازی ، قربان محمد  نویسنده و شاعر و خوش نویس  نابینا  افغانستانی  شعر و ادبیات و خطاطی  10 شهریور 1395 
143 cb-10266  معجز کابلی ، ابوالفجر محمد نظام خان  شاعر  نابینا  افغانستانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
144 cb-10267  غلام احمد نوید   شاعر  نابینا  افغانستانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
145 cb-10268  بصیری سمرقندی ، نورالدین  شاعر  نابینا  تاجیکی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
146 cb-10269  بیضای حصاری ، میرزا ابوتراب  شاعر  نابینا  تاجیکی    10 شهریور 1395 
147 cb-10270  ضریر جویباری  شاعر  نابینا  ازبکستانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
148 cb-10271  لوکری ، ابوالعباس فضل بن محمد لوکری مروزی  شاعر و دانشمند  نابینا  ایرانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
149 cb-10272  خلیل نخجوانی  شاعر  نابینا  ایرانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
150 cb-10273  سرشار قراچه داغی  شاعر و خوش نویس و صورتگر  نابینا  آذربایجانی  شعر و خطاطی  10 شهریور 1395 
151 cb-10274  شاکر ایروانی ، شیخ موسی  شاعر  نابینا  آذربایجانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
152 cb-10275  آزاد ، رام سنگه  شاعر فارسی گوی شبه قاره  نابینا    شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
153 cb-10276  محمد آزاد کشمیری  شاعر فارسی گوی شبه قاره  نابینا  هند (اکبر آباد)    10 شهریور 1395 
154 cb-10277  اظهری کشمیری (موصلی دهلوی)  شاعر فارسی گوی شبه قاره  نابینا  هندی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
155 cb-10278  میرزا ابراهیم خلیفه سلطانی  فقیه و محدث  نابینا  ایرانی (اصفهانی)    10 شهریور 1395 
156 cb-10279  ابن شاذویه، احمد  محدث  نابینا  ایرانی (اصفهانی)  فقه و حدیث  10 شهریور 1395 
157 cb-10280  اسماعیل وثابی  از ادبا و دانشمندان اصفهان  نابینا  ایرانی (اصفهانی)  ادبیات  10 شهریور 1395 
158 cb-10281  ابوبصیر مکفوف  از محدثین شیعی  نابینا  کوفی  حدیث  11 شهریور 1395 
159 cb-10282  ابوبصیر ، ییشکربن وائل  از تابعین  نابینا      11 شهریور 1395 
160 cb-10283  ابوبصیر لیث بن بختری  از یاران امام صادق (ع)  نابینا      11 شهریور 1395 

صفحه 8 از 20, نمايش 20 رکورد از 389 رکورد, شروع 141, پايان 160