ردیف کد نام پیشه و عنوان وضعیت جسمی ملیت رشته و تخصص تاریخ ثبت در بانک
121 cb-10243  شعله شیرازی ، اغورلو  شاعر  نابینا      9 شهریور 1395 
122 cb-10244  شعله نیریزی ، میرزا محمد جعفر  شاعر  کم بینا  ایرانی  شعر و ادبیات  9 شهریور 1395 
123 cb-10245  شمس العرفا ، سید حسین حسینی درکه ای تهرانی  عارف و نویسنده  نابینا  ایرانی  عرفان  9 شهریور 1395 
124 cb-10246  شیدای کردستانی  شاعر  نابینا  ایرانی (کردستانی)  شعر و ادبیات  9 شهریور 1395 
125 cb-10247  صیرفی کور تبریزی  شاعر  کم بینا    شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
126 cb-10248  طایر شیرازی ، میرزا حسن خان  شاعر و خطاط  نابینا      10 شهریور 1395 
127 cb-10249  عرفان شهرستانی، میرزا عبدالله  شاعر  نابینا      10 شهریور 1395 
128 cb-10250  فایز شهرستانی  شاعر  نابینا    شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
129 cb-10251  فرخنده ساوجی  شاعر  نابینا    شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
130 cb-10252  فگاری ، مراد خان  شاعر  نابینا  ایرانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
131 cb-10253  کاشانی ، شیخ ابراهیم  عالم دینی و نویسنده  نابینا      10 شهریور 1395 
132 cb-10254  محلاتی ، شیخ عبدالمحسن  عالم دین ، فقیه و اصولی  نابینا  ایرانی  فقه و اصول  10 شهریور 1395 
133 cb-10255  محمود شهرکردی، محمود  شاعر  نابینا  ایرانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
134 cb-10256  مروزی ، ابوعلی هارون بن معروف  حافظ و محدث  نابینا    قرآن و حدیث  10 شهریور 1395 
135 cb-10257  مظفرالدین شیرازی، علی بن محمد  عالم دینی و منطقی  نابینا    منطق  10 شهریور 1395 
136 cb-10258  ناصر ترک یزدی، محمدحسین  روزنامه نگار و شاعر  نابینا  ایرانی  شعر و ادبیات . روزنامه نگاری  10 شهریور 1395 
137 cb-10259  احمد ناظرزاده کرمانی  نویسنده ، شاعر و استاد دانشگاه  نابینا  ایرانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
138 cb-10260  نیشابوری ابوالحسن محمد  حافظ و محدث  نابینا    قرآن و حدیث  10 شهریور 1395 
139 cb-10262  باقی کابلی، عبدالباقی  شاعر و داستان نویس افغانستانی  نابینا    شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
140 cb-10263  عطاء الله نیشابوری  شاعر و نویسنده  نابینا  ایرانی  شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 

صفحه 7 از 20, نمايش 20 رکورد از 389 رکورد, شروع 121, پايان 140