ردیف کد نام پیشه و عنوان وضعیت جسمی ملیت رشته و تخصص تاریخ ثبت در بانک
381 cb-23633  ژاک نیکُلا اوگوستَن تیِری     نابینا  فرانسوی   نویسنده و مورخ  6 اسفند 1397 
382 cb-23642  جورج سوم     فقدان ذهنی    پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند   6 اسفند 1397 
383 cb-23643  جِبرَئیل بن عُبِیدِالله        پزشک   6 اسفند 1397 
384 cb-23644  تیرسیاس     نابینا    از شخصیت‌های یونانی   6 اسفند 1397 
385 cb-23656  ادوارد جبر      انگلیسی   پزشک انگلیسی و بنیاد‌گذار روش مایه‌کوبی   6 اسفند 1397 
386 cb-24001  خاتون    نابینا      29 تیر 1398 
387 cb-24011  محمدحسن افشار اُرومی   نقاش‌باشی لال   ناشنوا    نقاشی و قلمدان نگاری   31 تیر 1398 
388 cb-24075  عُروه فرزند زبیر    فقدان حرکتی      24 مرداد 1398 
389 cb-24097  یوهان سباستین ژان باخ  موسیقیدان  ناشنوا  آلمانی  موسیقی  30 مرداد 1398 

صفحه 20 از 20, نمايش 9 رکورد از 389 رکورد, شروع 381, پايان 389