کد pb-7072  
عنوان شنوایی شناسی  
مدیر مسئول مهین صدایی  
سردبیر محمد اکبری  
نوع کاغذی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان صفی علیشاه، دانشکده توان‌بخشی، گروه شنوایی شناسی، دفتر مجله  
تلفن 77621188  
پست الکترونیکی aud@tums.ac.ir  
توضیحات دو فصلنامه  
تاریخ ثبت در بانک 1 تیر 1395