کد pb-7070  
عنوان بشری  
مدیر مسئول نسرین اطیابی  
نوع کاغذی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
درجه علمی نسرین  
نشانی تهران، صندوق پستی: 338/17775  
تلفن 33011882-4  
وب سایت www.kamna.ir  
توضیحات ماهنامه ویژه نابینایان و کم بینایان (بریل)
فقط به صورت بریل  
تاریخ ثبت در بانک 1 تیر 1395