کد pb-6796  
عنوان پیک توانا  
مدیر مسئول محمد رضا هادی پور  
سردبیر رقیه بابایی  
سردبیر سید اکبر حسینی  
سردبیر مرتضی رویتوند  
گروه تحریریه معصومه آمدی  
گروه تحریریه سیما سلطانی آذر  
گروه تحریریه مریم ایران دوست  
گروه تحریریه میترا بهرامی  
گروه تحریریه شهاب ربیعی  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز کانون معلولین توانا  
وابسته به کانون معلولین توانا قزوین  
شاپا(Issn) 2008-7101  
گرايش فرهنگی و اجتماعی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی قزوین، بلوار شهید بهشتی، جنب سرزمین سحرآمیز، کانون معلولین توانا  
تلفن 028-3320291  
فکس 028-33339212  
وب سایت www.irantavana.com  
پست الکترونیکی info@irantavana.com  
توضیحات ماهنامه  
تاریخ ثبت در بانک 31 خرداد 1395  
فایل پیوست
تصویر