کد pb-23429  
عنوان پیک سالمند  
مدیر مسئول قاسم قادری ورکانی  
سردبیر ناصر نجم‌الدین سیاهکلی  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز قاسم قادری ورکانی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی کرج، صندوق پستی 1467/31585  
تلفن 32231270 – 32239258  
پست الکترونیکی salmandanfatemieh@yahoo.com  
توضیحات پیک سالمند
فصلنامه خبری ـ آموزشی ـ پژوهشی
این نشریه ویژه سالمندان است و با مشخصات زیر منتشر می‌گردد:
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: قاسم قادری ورکانی
سردبیر: ناصر نجم‌الدین سیاهکلی
روابط عمومی: ماه‌آفرین قادری ورکانی
آدرس: کرج، صندوق پستی 1467/31585
تلفن: 32231270 – 32239258
ایمیل: salmandanfatemieh@yahoo.com

شماره 17، تابستان 1395
در این شماره چند مطلب ویژه سالمندان هست که جالب و سودمند می‌باشد:
ـ سرگیجه و عدم تعادل در سالمندان، فرزانه ضمیری عبداللهی، ص18
ـ نقاشی درمانی، ابراهیم کچی‌لو، ص 19-20
ـ سرطانی که ادرارتان را خونی می‌کند، ص 22-24
ـ سالمند (شعر)، خداداد نورایی، ص31  
تاریخ ثبت در بانک 4 بهمن 1397  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر