ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
1 pr-1848  هومر     نابینا  هنری  انگلیسی    30 فروردین 1395 
2 pr-1852  ایان     فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  انگلیسی    30 فروردین 1395 
3 pr-1860  باپین     نابینا ، ناشنوا  علمی-فرهنگی  انگلیسی    30 فروردین 1395 
4 pr-11392  شفیعا     نابینا  هنری  فارسی    8 دی 1395 
5 pr-9477  دیتون     فقدان حرکتی  ورزشی  انگلیسی    24 تیر 1395 
6 pr-10585  زهرا ابراهیمی     ناشنوا  ورزشی  فارسی    28 شهریور 1395 
7 pr-10593  علیرضا ساعتیان     ناشنوا  ورزشی  فارسی    28 شهریور 1395 
8 pr-10594  حمید لطفی     ناشنوا  ورزشی  فارسی    28 شهریور 1395 
9 pr-10668  آرش قره غورباقی     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    2 مهر 1395 
10 pr-10930  مسلم خزائی پیرسرابی     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    9 مهر 1395 
11 pr-10993  صمد عباسی     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    12 مهر 1395 
12 pr-11445      ناشنوا  ورزشی  فارسی    28 دی 1395 
13 pr-11448  حسین آرون     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    28 دی 1395 
14 pr-11449  ناصر اکبرپور     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    28 دی 1395 
15 pr-11450  فرزانه عاشوری     ناشنوا  ورزشی  فارسی    28 دی 1395 
16 pr-21009  محمد براهیمی     فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد حقوق  30 مرداد 1397 
17 pr-21943  رشید آخوندی    فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی  کارشناسی علوم سیاسی  23 مهر 1397 
18 pr-20554  سجاد آدرسی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد وانشناسی عمومی  1 مرداد 1397 
19 pr-22117  محمدباقر آذری تاکامی    فقدان ذهنی  ورزشی  فارسی  زیر دیپلم  2 آبان 1397 
20 pr-21145  عباس آراسته    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  7 شهریور 1397 

صفحه 1 از 248, نمايش 20 رکورد از 4952 رکورد, شروع 1, پايان 20