کد br-2543  
عنوان اول دیوان جامی  
نویسنده عبدالرحمان جامی  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1383شمسی  
چکیده نه جلد کتاب بریل  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395