کد br-2540  
عنوان اول درباره نقد ادبی‌  
نویسنده عبدالحسین فرزاد  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
چکیده سه جلد کتاب بریل است  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395