ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
181 br-2588  احوال و آثار دکتر پرویز ناتل خانلری   منصور رستگار فسایی‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
182 br-2589  ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما   احمدرضا شفیعی کدکنی     فارسی      8 اردیبهشت 1395 
183 br-2590  افسانه گیل گمش   جرج اسمیت     فارسی      8 اردیبهشت 1395 
184 br-2591  الهی‌نامه   شیخ فریدالدین عطار نیشابوری    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
185 br-2592  اوژن یونسکو[بریل]/  میتو ایچ‌. ویکاندر     فارسی      8 اردیبهشت 1395 
186 br-2593  آخرین دولت   محمد بیابانی‌‌اسکویی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
187 br-2594  آموزش مفاهیم قرآن   مسعود وکیل    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
188 br-2595  تاریخ ادبیات ایران   ادوارد براون    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
189 br-2596  خمسه نظامی گنجه‌ای : مخزن الاسرار   نظامی گنجه‌ای    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
190 br-2597  دیوان عماد خراسانی   عماد‌الدین حسن‌برقعی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
191 br-2598  دیوان قصائد و مثنویات و تمثیلات و مقطعات پروین اعتصامی   پروین اعتصامی          8 اردیبهشت 1395 
192 br-2599  رباعیات خیام   حکیم عمر خیام    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
193 br-2600  زبانشناسی و نقد ادبی   راجر فالر    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
194 br-2601  زندگی جیمز جویس   نادر شیخ‌زادگان    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
195 br-2602  غزلهای سعدی       فارسی      8 اردیبهشت 1395 
196 br-2603  غزلیات بی‌دل دهلوی   عبدالقادر بن عبدالخالق بی‌دل دهلوی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
197 br-2703  قرآن کریم: به خط بریل ویژه نابینایان      عربی  اعظم قاسمی    9 اردیبهشت 1395 
198 br-2704  مناجات امیرالمومنین "به خط بریل‌"    ماهنامه بشری‌  عربی ، فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
199 br-2705  زیارت عاشورا و زیارت‌. زیارت وارث به خط بریل‌      فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
200 br-2706  زیارت نامه علی‌بن موسی الرضا (ع‌): به خط بریل‌      عربی ، فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 

صفحه 10 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 181, پايان 200